• Home
  • Privacyverklaring Exclusive Woods

Privacyverklaring Exclusive Woods

op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Inleiding
De websites boomstamtafel.nl, boomstamtafel.be en baumstamm-tisch.de, evenals enkele andere domeinen zijn ondergebracht in het bedrijf Exclusive Woods.
Exclusive Woods kenmerkt zich door het werken met hout uit goed beheerde bossen, persoonlijke en flexibele klantbenadering en unieke ontwerpen, geheel naar de wens van de klant.
Het bedrijf is gevestigd te Geleen, van Ostadestraat 2, 6165 XL Geleen. De werkplaats en showroom kunt u op afspraak bezoeken op de Kampstraat 2 C, 6163 HG Geleen.

1. Verantwoordelijke in de zin van de AVG
Eigenaar Cris Caanen is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens bij Exclusive Woods. Hebt u vragen en/of opmerkingen over deze privacyverklaring neemt u dan contact op met Cris Caanen via telefoon +31 (0)614172069 of per mail via info@boomstamtafel.nl

2. persoonsgegevens
De klantgegevens die worden vastgelegd betreffen naam, adres, woonplaats, postcode, telefoonnummer, emailadres en bankrekeningnummer. Er worden geen bijzondere persoonsgegevens vastgelegd zoals bedoeld in de AVG.

Deze gegevens worden digitaal bewaard in de administratie die beheerd wordt door de eigenaar in een beveiligde computer. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

3. doelbinding
De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de door u gegeven toestemming om de uitvoering van een overeenkomst mogelijk te maken en voor zover in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming. Enkel gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon worden aangeduid als persoonsgegevens. Dit betekent dat een bedrijfsnaam hier in principe niet onder valt.

4. doorgeven gegevens
Uw gegevens zullen niet aan andere partijen worden doorgegeven of doorverkocht.

5. verwijdering gegevens
Klantgegevens worden verwijderd als deze voor de uitvoering van de overeenkomst en vanwege wettelijke termijnen niet meer nodig zijn.

6. rechten van de klant
Als klant heeft u recht op inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens. Daarnaast kunt u uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt dit doen door de eigenaar te verzoeken de gegevens die hij over u beschikt aan hem of aan een andere organisatie over te dragen. De eigenaar zal op een algemeen erkend en gebruikt format (bijvoorbeeld Excel) aan u de gegevens verstrekken. Dit recht beperkt zich tot gegevens die een klant zelf heeft verstrekt en de gegevens die worden verwerkt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

Binnen ten hoogste 4 weken nadat een verzoek daartoe is binnengekomen bij de eigenaar (zie inleiding voor contactgegevens) zal het verzoek worden beantwoord.
Mochten er klachten zijn die niet samen opgelost kunnen worden dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de privacytoezichthouder, die toezicht houdt op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens.

Tot slot
Het streven van Exclusive Woods is om zo weinig mogelijk persoonsgegevens te beheren; slechts de minimaal benodigde gegevens voor het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst worden opgeslagen zolang het dit doel dient.

Keep Connected
Stay up to date by subscribing to our newsletter.
× Hoe kan ik je helpen?